Algemene Voorwaarden

ALGEMENE INCASSOVOORWAARDEN

September 2011

van:

Incasso Alliantie, gevestigd te Rotterdam aan de Weena 903 ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 52112160

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Incasso Alliantie: de (hoofd)vestiging van Incasso Alliantie gevestigd te Rotterdam aan de Weena 903;
Opdrachtgever: degene die aan Incasso Alliantie de Opdracht verstrekt of heeft verstrekt;
Debiteur: een wederpartij van de Opdrachtgever;
Opdracht: de overeenkomst waarbij Incasso Alliantie zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het incasseren van ťťn of meer Vorderingen van de Opdrachtgever op de Debiteur;
Vordering: de door de Opdrachtgever aan Incasso Alliantie uit handen gegeven hoofdsom, bestaande uit de tot het moment van aanlevering onbetaald gebleven geldsom, eventueel vermeerderd met BTW en de reeds vervallen en opeisbaar gestelde rente.
Specificatie: actuele en correcte onderbouwing van de Vordering waarin betalingen, BTW en door de Opdrachtgever reeds in rekening gebrachte rente en kosten als afzonderlijke posten worden weergegeven;
Tarief: de vergoeding die de Opdrachtgever aan Incasso Alliantie verschuldigd is voor door haar verrichte werkzaamheden. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Op alle contractuele relaties van Incasso Alliantie zijn de algemene voorwaarden van Incasso Alliantie van toepassing, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling van dwingend recht, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
3. Incasso Alliantie wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de Opdracht uitdrukkelijk af en binden Incasso Alliantie slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

1. Incasso Alliantie heeft het recht een offerte c.q. opdrachtbevestiging binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen.
2. Offertes c.q. opdrachtbevestigingen van Incasso Alliantie komen te vervallen indien zij niet binnen 14 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Een aan Incasso Alliantie verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Incasso Alliantie is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

Artikel 4 Volmacht Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verleent Incasso Alliantie een volmacht om als directe vertegenwoordiger van de Opdrachtgever datgene te doen, wat naar het oordeel van Incasso Alliantie voor het uitvoeren van de Opdracht wenselijk of noodzakelijk is. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
b. het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
f. het aanvragen van een faillissement;
g. het inzetten van een debiteurenbezoeker.

Artikel 5 Gegevensverstrekking Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verstrekt Incasso Alliantie tezamen met de Opdracht, dan wel binnen zeven dagen na het eerste verzoek van Incasso Alliantie de volgende bescheiden:
a. het bewijs dat de Debiteur een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wel dat dit in de twee jaren voorafgaand aan de Opdracht aan Incasso Alliantie het geval is geweest.
b. een kopie van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Debiteur waaruit de Vordering voortvloeit;
c. een Specificatie van de Vordering;
d. opdrachtbevestigingen, schulderkenningen, facturen en gewisselde correspondentie met de Debiteur;
e. het bewijs dat de Opdrachtgever de Debiteur schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van haar Opdracht aan Incasso Alliantie;
2. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij tijdig alle overige gegevens aan Incasso Alliantie verstrekt, waarvan Incasso Alliantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht of waarvan de Opdrachtgever dit weet of, redelijkerwijs behoort te begrijpen.
3. Incasso Alliantie heeft het recht een Vordering niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van de in dit artikel genoemde informatie en/of indien de in artikel 6 beschreven garanties ontbreken.

Artikel 6 Garanties Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever garandeert dat de door haar verstrekte gegevens zoals genoemd in artikel 5 juist en volledig zijn.
2. De Opdrachtgever garandeert dat zij de gegrondheid van de Vordering te allen tijde kan aantonen en dat de Debiteur de betaling van de Vordering niet rechtsgeldig kan opschorten, of verrekenen.
3. De Opdrachtgever garandeert dat zij de door haar aan Incasso Alliantie verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt.
4. De Opdrachtgever garandeert dat zij, nadat zij Incasso Alliantie Opdracht verstrekt heeft, contacten met de Debiteur of namens de Debiteur optredende derden zoveel mogelijk zal beperken en dat zij de Debiteur in alle gevallen direct naar Incasso Alliantie zal verwijzen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar verplichtingen en/of garanties uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden voldoet, heeft Incasso Alliantie het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien de Opdrachtgever nadat haar daartoe een nadere termijn is gegund, in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen en/of garanties uit de Opdracht en/of deze Algemene Incassovoorwaarden, en een Vordering om die reden niet geÔnd kan worden, is de Opdrachtgever Incasso Alliantie desondanks het volledige Tarief over de Vordering verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de Opdrachtgever tot de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of sursťance van betaling van de Opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van Incasso Alliantie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Zorgvuldigheid Incasso Alliantie

1. Incasso Alliantie zal de Incassowerkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid van een redelijk handelende en bekwame dienstverlener in acht nemen. Incasso Alliantie zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht nemen.
2. Incasso Alliantie en eventueel door haar in te schakelen derden zijn bij het uitvoeren van de Opdracht gebonden aan de voor haar dan wel derden geldende beroeps- en gedragsregels. De Opdrachtgever verklaart de uit de gedrags- en beroepsregels voor Incasso Alliantie voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
3. Incasso Alliantie zal voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houden met andere dan financiŽle consequenties van haar handelen voor de Opdrachtgever. Incasso Alliantie zal voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf toestemming vragen aan de Opdrachtgever voor het aanvragen van het faillissement van de Debiteur, alsmede voor het verrichten van handelingen, welke negatieve publiciteit voor de Opdrachtgever kunnen opleveren.
4. Bij onverschuldigde betaling door de Debiteur draagt Incasso Alliantie binnen 30 dagen na ontvangst van deze betaling dan wel binnen 30 dagen nadat zij van onverschuldigde betaling heeft kennis gekregen zorg voor terugbetaling van onverschuldigde betaalde bedragen.

Artikel 9 Incassotraject

1. Incasso Alliantie zal, voorzover wettelijk en/of contractueel toegestaan, de door de Opdrachtgever aangeleverde Vordering verhogen met de verschuldigde rente en een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten conform de actuele versie van Rapport Voorwerk dan wel de wettelijke voorschriften. De rente wordt doorberekend tot het moment van volledige voldoening.
2. Indien de Vordering onder meer bestaat uit gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten die op grond van de meest actuele versie van het Rapport Voorwerk dan wel de wet niet voor vergoeding in aanmerking komen, heeft Incasso Alliantie het recht de Vordering aan te passen conform de aanbevelingen van het Rapport.
3. Het incassotraject van Incasso Alliantie bestaat uit buitengerechtelijke en indien nodig, gerechtelijke invordering. Incasso Alliantie heeft ten aanzien van de invulling en uitvoering van haar incassotrajecten vrijheid van handelen. Een gerechtelijke invordering zal alleen door Incasso Alliantie worden geÔnitieerd indien alle buitengerechtelijke mogelijkheden tot invordering zijn benut en zonder resultaat zijn gebleven.
4. Incasso Alliantie is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden, waaronder informatiebureaus, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures.
5. Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Incasso Alliantie niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
6. Incasso Alliantie is gerechtigd de kosten voor de inschakeling van derden tijdens het gerechtelijke incassotraject (onder andere deurwaarderkosten, griffierechten en salaris gemachtigde), voorzover wettelijk toegestaan, te verhalen op de Debiteur.
7. Incasso Alliantie heeft het recht de invordering van een Vordering te staken, indien naar haar oordeel tijdelijk onvoldoende uitzicht bestaat op betaling of verhaal. Incasso Alliantie is echter binnen de verjaringstermijn te allen tijde gerechtigd de invordering ten aanzien van de betreffende Vordering opnieuw aan te vangen, bijvoorbeeld indien zij bekend raakt met nieuwe feiten en/of omstandigheden.
8. De Opdrachtgever heeft het recht voorstellen te doen omtrent het te volgen incassotraject. Incasso Alliantie zal deze voorstellen met de Opdrachtgever bespreken en beoordelen.

Artikel 10. Tarief

1. Incasso Alliantie, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt, heeft recht op onderstaande vergoedingen:
a. Ten aanzien van Vorderingen die vermeerderd zijn met buitengerechtelijke kosten:
i. Bij volledige betaling door de Debiteur, een provisie van alle, na datum Opdracht betaalde gelden. De provisie varieert tussen de 0% en de 5% en is vorderingsafhankelijk;
ii. De op de Debiteur verhaalde buitengerechtelijke kosten;
iii. Alle na datum Opdracht vervallen rente, voorzover verhaald op Debiteur.
b. Ten aanzien van Vorderingen waar een vaste vergoeding voor is afgesproken of Vorderingen die niet vermeerderd zijn met buitengerechtelijke kosten:
i. Een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel van Rapport voorwerk II dan wel de wet verminderd met een variabele klantkorting. De klantkorting varieert van 0% tot 12,50%;
ii. Alle na datum Opdracht vervallen rente, voorzover verhaald op Debiteur.
c. Ten aanzien van Vorderingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de pre-incasso service:
i. Een vergoeding van EUR 15 per verstuurde pre-incasso brief.
ii. Indien gebruik wordt gemaakt van een pre-incasso abonnement gelden de op de website van Incasso Alliantie vermelde tarieven.
d. Alle niet op de Debiteur verhaalde en/of niet-verhaalbare gerechtelijke kosten;
e. Alle niet op de Debiteur verhaalde en/of niet-verhaalbare kosten voor het incasseren van Vorderingen in het buitenland;
f. Een kostenvergoeding van EUR 5 per Vordering, indien de aanlevering daarvan afwijkt van de overeengekomen wijze van aanleveren;
2. Incasso Alliantie heeft recht op een vergoeding van het hiervoor beschreven Tarief over de Vordering die door toedoen van de Opdrachtgever niet geÔncasseerd kan worden, zoals:
a. door de Opdrachtgever kwijtgescholden (gedeelten van) Vorderingen;
b. door de Opdrachtgever of de Debiteur rechtsgeldig verrekende Vorderingen;
c. Vorderingen die zijn komen te vervallen omdat de Opdrachtgever of de Debiteur de overeenkomst die ten grondslag lag aan de Vordering rechtsgeldig heeft ontbonden of vernietigd;
d. Vorderingen waarvan de Debiteur de betaling rechtsgeldig heeft opgeschort;
e. Vorderingen waarvoor de Opdrachtgever de Opdracht aan Incasso Alliantie heeft beŽindigd.
3. Bij zaken waarin niets is geÔncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 250,00 of minder is geÔncasseerd, brengt Incasso Alliantie de Opdrachtgever een minimumbedrag van EUR 37,00 in rekening, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in art. 10.2.
4. Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, bemiddeling, debiteurenbezoek, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de Opdrachtgever een salaris van EUR 90 per uur verschuldigd. Incasso Alliantie is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de Opdrachtgever een ander uurtarief overeen te komen.
Indien een vordering niet buitengerechtelijk incasseerbaar blijkt, dan wordt in overleg met de Opdrachtgever een juridische procedure opgestart. Voor juridische werkzaamheden hanteert Incasso Alliantie een uurtarief van EUR 110. Dit uurtarief geldt voor de kantongerecht procedure. Indien het noodzakelijk is om een advocaat in te schakelen in verband met de hoogte van de vordering ( EUR 5000 of hoger ) gelden de door de advocaat gehanteerde tarieven.
5. Voor werkzaamheden die samenhangen met uitbesteding van het debiteurenbeheer door de Opdrachtgever aan Incasso Alliantie wordt een vergoeding in rekening gebracht van (een en ander onder voorbehoud van afwijkende afspraken met de Opdrachtgever) minimaal:
a. EUR 40 per uur;
b. Portikosten, waarvan doorbelasting 1 op 1 plaatsvindt;
c. Een eenmalige bijdrage van EUR 300.
De gemiddelde factuurwaarde, waarde van de portefeuille en wensen van de Opdrachtgever zijn van invloed op het uiteindelijke te hanteren uurtarief.
6. Incasso Alliantie is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-voor alle huishoudens (2011 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
7. De Opdrachtgever stelt Incasso Alliantie binnen een termijn van zeven dagen schriftelijk op de hoogte van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, verrekening, ontbinding, opschorting of beŽindiging van de Opdracht, zoals bedoeld in lid 2.

Artikel 11 Depot

Incasso Alliantie heeft het recht gelden die zij van de Debiteur ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangt gedurende een kwartaal in depot te houden tot een maximumbedrag van 100 (honderd) euro. Bedragen hoger dan 100 (honderd) euro worden maandelijks door Incasso Alliantie afgedragen aan de Opdrachtgever, onder aftrek van aan Incasso Alliantie toekomende Tarieven op grond van artikel 10.

Artikel 12 Rapportage

1. De Opdrachtgever ontvangt desgevraagd inlichtingen over de voortgang van de incasso van ťťn of meer Vorderingen. Incasso Alliantie zal de inlichtingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen verstrekken.
2. Incasso Alliantie meldt de Opdrachtgever binnen vijf weken dat zij de incasso van een Vordering heeft gestaakt, dan wel opnieuw heeft aangevangen als bedoeld in artikel 9 (lid 5).
3. Incasso Alliantie is verplicht op verzoek van de Opdrachtgever een verklaring van de accountant van Incasso Alliantie te overleggen, waaruit de juistheid en volledigheid van de door haar verrichte betalingen blijkt. De kosten van een dergelijk accountantsonderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever ontvangt op verzoek bericht van wijzigingen van relevante persoons- en adresgegevens betreffende de Debiteur.

Artikel 13 Facturering

1. Incasso Alliantie is bevoegd haar facturen aan de Opdrachtgever op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de Opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Incasso Alliantie het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op tenminste EUR 2,50 per factuur. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.
2. Indien de Opdrachtgever een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals I-Deal, en de keuze van de Opdrachtgever brengt voor Incasso Alliantie kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die Incasso Alliantie zou hebben moeten dragen indien de Opdrachtgever giraal zou hebben betaald, behoudt Incasso Alliantie zich het recht voor om de meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Incasso Alliantie stuurt de Opdrachtgever binnen vijf weken na afwikkeling van het dossier van een Vordering schriftelijk een factuurspecificatie, met daarin het geÔncasseerde bedrag en het daarvoor aan Incasso Alliantie toekomende Tarief.
4. De Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na het versturen van de factuur aan haar betalingsverplichtingen jegens Incasso Alliantie voldoen.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn uit lid 2 is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag van de factuur over het openstaande bedrag maandelijks een contractuele rente verschuldigd van 1%. Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Incasso Alliantie gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten.
6. Indien Opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Incasso Alliantie genoodzaakt is te maken. Incasso Alliantie is gerechtigd een bedrag van EUR 15 per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering exclusief rente, met een minimum van EUR 37 exclusief BTW.

Artikel 14 Afrekening

1. Incasso Alliantie is gerechtigd iedere betaling van een Debiteur ter voldoening van een Vordering in eerste plaats aan te wenden voor de voldoening van het, voor de betreffende Vordering, aan Incasso Alliantie toekomende Tarief als bedoeld in artikel 10.
2. Incasso Alliantie is gerechtigd het Tarief met de aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 15 Klachten

1. Incasso Alliantie beschikt over een klachtenregistratiesysteem waarin de klachten van Debiteuren, Opdrachtgever en derden worden opgenomen en afgehandeld.
2. Incasso Alliantie neemt klachten en reclames slechts in behandeling indien de Opdrachtgever deze schriftelijk per aangetekende post bij Incasso Alliantie indient, binnen 30 dagen nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarop de klacht of de reclame betrekking heeft.

Artikel 16 Aansprakelijkheid Incasso Alliantie

1. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Incasso Alliantie sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld.
2. Incasso Alliantie is niet aansprakelijk voor schade aan derden, van welke aard ook, ontstaan doordat Incasso Alliantie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel indien de Opdrachtgever op andere wijze haar garanties heeft geschonden. De Opdrachtgever vrijwaart Incasso Alliantie materieel en processueel voor dergelijke schade.
3. Incasso Alliantie is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
4. Incasso Alliantie is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ondergeschikten. Incasso Alliantie is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die in opdracht van Incasso Alliantie werkzaamheden voor haar verrichten, dan wel op andere wijze betrokken zijn bij het uitvoeren van de Opdracht
5. In geval van overmacht is Incasso Alliantie niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Incasso Alliantie onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Incasso Alliantie of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft het Incasso Alliantie - naar haar keuze - het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat Incasso Alliantie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
6. Voorzover Incasso Alliantie op grond van dwingende wetsbepalingen jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor schade zal de aansprakelijkheid van Incasso Alliantie zijn beperkt tot het maximumbedrag van EUR 5.000 per jaar.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Incasso Alliantie of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18 Privacy

1. Incasso Alliantie respecteert de privacy van de Debiteur en draagt er voor zorg dat persoonlijke informatie over de Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld.
2. Incasso Alliantie garandeert de door de Opdrachtgever aan Incasso Alliantie verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken.
3. Incasso Alliantie zal de gegevens zoals genoemd in lid 2 uitsluitend overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst verwerken ten behoeve van het incasseren van Vorderingen.

Artikel 19 Intellectuele Eigendom

1. Onverminderd het bepaalde omtrent geheimhouding behoudt Incasso Alliantie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Incasso Alliantie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen zonder voorafgaande toestemming van Incasso Alliantie niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Incasso Alliantie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de incassodienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 20 Wijziging Opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk is, treden partijen in overleg om de Opdracht dienovereenkomstig aan te passen.
2. Indien een aanpassing van de Opdracht zoals genoemd in lid 1 gevolgen heeft voor het tijdstip van voltooiing van de Opdracht, stelt Incasso Alliantie de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien een aanpassing van de Opdracht zoals genoemd in lid 1 financiŽle en/of kwalitatieve consequenties heeft, stelt Incasso Alliantie de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien een Tarief is overeengekomen zal Incasso Alliantie aangeven in hoeverre de aanpassing van de Opdracht een verhoging van het Tarief tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Incasso Alliantie geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de aanpassing het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 21 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Incasso Alliantie is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Incasso Alliantie zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden 30 dagen nadat de Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking.
2. De Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om Incasso Alliantie schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde Algemene Voorwaarden afwijst of accepteert. Indien acceptatie of afwijzing daarvan binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene incassovoorwaarden op de Opdracht.

Artikel 22 Duur Opdracht en opzegging

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Beide partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen tegen het einde van elk contractsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Incasso Alliantie heeft het recht na opzegging zorg te dragen voor afwikkeling van alle door de Opdrachtgever reeds aan Incasso Alliantie in behandeling gegeven Vorderingen.
3. Is binnen de looptijd van de Opdracht de voltooiing van bepaalde werkzaamheden aan termijnen gebonden, dan zijn dit geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 23 Ontbinding

1. Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst van Opdracht:
a. de andere partij, ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van een of meer verplichtingen;
b. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de de andere partij niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen;
c. de andere partij wordt geliquideerd, in staat van faillissement wordt verklaard, of aan haar sursťance van betaling wordt verleend;
d. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
e. de Opdrachtgever is verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende blijkt.
2. Incasso Alliantie is bij ontbinding op grond van dit artikel gerechtigd de incassowerkzaamheden ten aanzien van Vorderingen waarvoor zij de Opdracht heeft gekregen, direct te staken.

Artikel 24 Recht- en forumkeuze

1. Op elke Opdracht tussen de Opdrachtgever en Incasso Alliantie alsmede op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de Opdrachtgever of Incasso Alliantie een beroep heeft gedaan op de geschillenregeling van de NVI, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Via de onderstaande link is het mogelijk de Algemene voorwaarden als Pdf bestand te downloaden

Download de Algemene voorwaarden.